תנאי שימוש

תנאי שימוש

עדכון אחרון: מאי 2023

 

פייז2 פרטנרס בע"מ, ח.פ. 515320471, מקבוצת רובי קפיטל (להלן: "החברה", "אנחנו" או "אנו") הקימה ופיתחה את אתר זה (להלן: "האתר") המאפשר למבקרים ללמוד על אודות החברה, מוצריה ושירותיה וליצור קשר עם החברה (להלן: "השירותים"). תנאי השימוש המפורטים במסמך זה מסדירים את האופן בו תתבצע גישה לאתר ולשירותים וכן את האופן שבו ייעשה בהם השימוש (להלן: "תנאי השימוש"). מדיניות הפרטיות של החברה, המפורסמת ב-

https://rubycapital.com/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/

מסדירה את אופן איסופו, עיבודו והעברתו של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידי החברה (להלן: "מדיניות הפרטיות"). תנאי השימוש המפורטים במסמך זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לכלל משתמשי האתר, נשים וגברים כאחד. המונח "אתה"/"הנך" המופיע במסמך זה מתייחס לכל מבקר או משתמש באתר ו/או בשירותים.

בכפוף לכל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה בתוקף מיום פרסום תנאי השימוש המעודכנים באתר. שימושך באתר ו/או אישורך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, לפי העניין, מהווים הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר או בשירותים לכל מטרה שהיא. המשך שימושך באתר או בשירותים לאחר עדכון כלשהו לתנאי שימוש אלה מהווה הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים.

לכל שאלה או בקשה הנוגעת לתנאי שימוש אלה, אנא צרו קשר בכתובת office@rubycapital.com.

 1. שימוש באתר ובשירותים
 • גישה לאתר ו/או לשירותים מותרת רק לשימוש אישי, בהתאם לתנאי השימוש ולכל תנאים או הגבלות הקשורות באתר ו/או בשירותים. כל שימוש אחר באתר ו/או בשירותים כפוף להסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. אין לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים למטרות מסחריות.
 • השימוש באתר ו/או בשירותים והגישה אליהם בטלים ומבוטלים אם השימוש או הגישה אליהם אסורים לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. הנך מתחייב כי: (א) השימוש שלך באתר ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ב) כל שימוש שלך באתר ו/או בשירותים יהיה בהתאם לתנאי השימוש ולכל דין.
 • בכפוף לכל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את האתר ו/או השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר השעיה או ביטול תימסר באתר. בכפוף לכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משינויים כלשהם, השעיה או ביטול האתר ו/או השירותים.
 1. תוכן
 • תכנים שונים עשויים להיות זמינים עבורך באמצעות האתר ו/או השירותים, לרבות תמונות, קטעי וידאו, מידע, וכל חומר אחר אשר קשור ו/או נובע מהמוזכר לעיל. כמו כן, האתר ו/או השירותים מאפשרים לך לשלוח לנו תוכן מסוים, לרבות באמצעות אפשרות יצירת קשר עם החברה (להלן: "תוכן המשתמש"). כל תוכן המוצג ו/או שיתווסף לאתר, ו/או לשירותים, על ידי החברה, מי מטעמה, או המשתמשים (לרבות תוכן משתמש), יכונה יחדיו להלן – "תוכן".
 • הנך אחראי באופן בלעדי לכל תוכן משתמש אשר הנך מספק לנו בקשר עם השירותים. הנך מצהיר ומתחייב שתוכן המשתמש עומד בכל הוראות הדין, שאתה מחזיק בכל הזכויות הנדרשות, הרשיונות, ההסכמות והסמכויות הנדרשות על פי הוראות הדין בכדי לשלוח את תוכן המשתמש באמצעות האתר ו/או השירותים, וכי תוכן המשתמש אינו מפר (או מוביל להפרה של) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות לפרסום, זכות לפרטיות או כל זכות אחרת של צד שלישי. איננו מקדמים כל תוכן, דעה, או המלצה, המבוטאים על ידי כל תוכן, ואנחנו דוחים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לתוכן.
 • בכפוף לכל דין, החברה אינה אחראית על הדיוק, הנכונות, התועלת, הבטיחות או זכויות הקניין הרוחני הקשורות בתוכן, באופן ישיר או עקיף. אנו דוחים במפורש כל אחריות, הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת הפעולה, או מחדל של משתמשים או צדדים שלישיים, לרבות משתמשים אחרים באתר ובשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירותים או בכל דרך אחרת, ושאינה כתוצאה ישירה ובלעדית של רשלנות רבתי או זדון של החברה.
 1. מגבלות תוכן משתמש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב שלא לשלוח תוכן משתמש אשר: (א) מפר זכויות חוקיות של צדדים שלישיים; (ב) מפר (או עשוי להפר) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית או כל זכות אחרת של צד שלישי; (ג) מהווה (או שאתה מאמין, או סביר להניח, כי הוא מהווה) תוכן שהוא, או שכרוך בו, חומר בלתי חוקי, מזויף, גנוב, פיראטי, בלתי מורשה, או אשר מקדם כל פעולה בלתי חוקית, בלתי מורשית או אלימה; (ד) אינו עומד בכל החוקים, הכללים או התקנות הרלוונטיים; (ה) מכיל כל וירוס, סוס טרויאני או כל רכיב מזיק או משבש.
 1. מגבלות שימוש. למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, אין לבצע ו/או לאשר ו/או לאפשר לכל צד שלישי לבצע שינויים באתר ו/או בשירותים. אתה מתחייב כי אתה ו/או מי מטעמך לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) תשנה, תערוך, תעתיק, תשאב מידע, תתאים, תעניק רישיון משנה, תתרגם, תמכור, תבצע פעולות של הנדסה חוזרת, תפרק או תרכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור מתן השירותים; (2) תנסה לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת האתר ו/או השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש; (3) תציב את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת אתר אחר ו/או תעשה כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה מראש ובכתב של החברה; (4) תשתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר; (5) תעשה כל שימוש באתר ו/או השירותים באופן שאינו מאושר על פי תנאי השימוש ו/או כל דין.
 1. קניין רוחני
 • האתר, השירותים, התוכן וכל הנתונים והמידע הזמין באתר ו/או באמצעות השירותים הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו לחברה להשתמש בהם, ואין לראות בשימוש באתר או בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים באתר וברעיון העומד ביסוד האתר ו/או השירותים, לרבות סימנים מסחריים, עיצוב האתר, וכן בכל פעולה אחרת באתר ו/או בשירותים ו/או השירותים הייחודים והבלעדיים לחברה, שמורים לחברה. אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא באתר או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו או במידע העומד בבסיסו שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. כמו כן, אין להכניס באתר ו/או בשירותים שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר ו/או השירותים בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. אם תספק לחברה משוב בנוגע לאתר ו/או לשירותים, החברה רשאית להשתמש במשוב כאמור ללא כל הגבלה, ללא תמורה לך, ולא תהא כפופה למגבלות סודיות ו/או אי שימוש בקשר עם משוב כאמור.
 • תוכן המשתמש שאתה שולח בעת השימוש באתר ו/או בשירותים הוא רכושך הבלעדי וכל זכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמש שלך הן שלך. בשליחה של תוכן משתמש כלשהו בקשר עם האתר ו/או השירותים, אתה מעניק לחברה, ליורשיה ולנמחיה רישיון קבוע ומתמשך, כלל עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, והניתן להעברה, לשימוש, להעתקה, להפצה, לשידור, לשינוי, וליצירת יצירות נגזרות של תוכן משתמש כאמור, עבור מתן השירותים, לצרכינו (העסקיים) הפנימיים, ו/או כפי שמפורט במדיניות הפרטיות, לרבות למטרת השבה לפניותך, ליצור איתך קשר או למטרות שיווקיות.
 1. הגבלת אחריות
 • בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות בקשר לתוכן האתר ו/או השירותים. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין בשל שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או הסתמכות על כל תוכן המוצע באמצעותם. בכפוף לכל דין, החברה מספקת את האתר, השירותים ו/או התוכן ללא ערבות או אחריות כלשהי, לרבות היותם מתאימים לצרכיך.
 • לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ביחס לתנאי השימוש ו/או בגין האתר ו/או השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. בכפוף לכל דין, כל הסתמכות על התוכן היא באחריותך הבלעדית והחברה דוחה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, עמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של האתר ו/או התוכן ו/או שכל המידע הזמין באמצעות האתר ו/או התוכן יהיה ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה. הנך מתחייב ומצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים, כי השימוש באתר ו/או בשירותים הוא על אחריותך בלבד. השימוש באתר, בשירותים ו/או בתוכן המוצג בהם ניתן לך כמות שהוא (AS IS) ובכפוף לזמינותו (AS AVAILABLE), ובלי אחריות מכל סוג שהוא, לרבות היותם מותאמים אישית לצרכיך.
 • בכפוף לכל דין, החברה מסירה כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או על פי חוק, ואינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות, ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי ו/או לתוכנות החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בקשר לכך. הנך מודע לכך כי יתכן שבעתיד לא יהיו השירותים זמינים בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.
 • בכפוף לכל דין, החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של מסד נתונים, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע מכל הנוגע לתנאי שימוש אלה, מהשימוש או מאי יכולת להשתמש באתר ו/או בשירותים, בתוכן ו/או בכל הקשור אליהם, או כתוצאה משימוש לא מורשה באתר, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על ידך, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש ואובדן המידע ושאר נכסים בלתי מוחשיים, זאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. החבות הכוללת והמצטברת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי שימוש אלו לא תעלה על מאתיים (200) שקלים חדשים.
 1. שיפוי. הנך מתחייב לשאת באחריות המלאה בגין כל תוצאה ישירה או עקיפה שתתרחש עקב שימושך באתר ו/או בשירותים. בהתאם, הנך מסכים לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה ולהגן עליהם בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (לרבות, של צד ג' כלשהו) הנובעים, באופן ישיר או עקיף; (א) מהפרת אחד או יותר מהוראות תנאי השימוש על ידך או על ידי משתמש במכשירך; (ב) כתוצאה מאופן שימושך או ניסיונך להשתמש באתר ו/או בשירותים; (ג) הפרה של הוראות כל דין אליו אתה כפוף; או (ד) הפרת זכות כלשהי (לרבות וללא הגבלה קניין רוחני) של החברה ו/או של צד שלישי כלשהו.
 1. קישורים. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט ותכנים שיווקיים שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד, אין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות להם ו/או לתכנים המופיעים בהם ו/או לתנאי השימוש או מדיניות הפרטיות שלהם. אין בהצגת הקישורים באתר בכדי להעיד על תמיכה ו/או קידום התוכן המוצג באתרים כאמור או על כל קשר אחר אליהם או למפעיליהם. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 1. שונות. כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה יידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בישראל ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד. אם ייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר בתנאי שימוש אלה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש באתר והיחסים בין הצדדים ויגברו על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. אין בכל ויתור על הפרה של ההוראות בתנאי שימוש אלה משום ויתור על כל הפרה קודמת או עתידית.החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן לכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. אם נצטרך ליצור אתך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.
 1. יצירת קשר. ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעות דואר אלקטרוני office@rubycapital.com.